Mongolian Veterinary Medicine

Wednesday, May 2, 2012

Госсын асуултууд

Ангилал: АУ & МЭ
Зарим нь алдаатай байж магадгүй шүү!  ............ баярлах

МЭЗ-Ш. Эм судлал

1.        Эмийн бодисын үйлдпийн механиэм, түүний төрлүүд

2.        Эмийн бодисыг бмб-д оруулах, бмб-д шимэгдэх, хуваарилагдах, ялгарах эүй тогтол

3.        Мэдрэх, мэдрүүлийн төгсгөл тус газар номойруулах нөлөө үзүүлдэг бэлдмэлүүд, тэдгээрийн ангилал, латин нэрс, хэрэглэх заалт

4.        Мэдрэх мэдрүүлийн төгсгөл тус газар цочроох нөлөө үзүүлдэг бэлдмэлүүд, тэдгээрийн ангилал, латин нэрс, хэрэглэх заалт

5 Антибиотикийн тухай. түүний ангилал, хэрэглэх заалт.

6. Пенициллин, макролид. аминогликозидын бүлгийн антибиотикийн латин нэрс, бмб- д үзүүлэх үйлдэл, үйлдлийн механизм, хэрэглэх заалт

7         Левомицетин, стрептомицин, мөөгөнцөрийн эсрэг үйлдэлтэй болон химийн янз бүрийн антибиотикийн латин нэрс, бмб-д үзүүлэх үйлдэл, үйлдлийн механизм, хэрэглэх заапт

8         Нитрофуран сульфаниламидын бэлдмэлийн латин нэрс, бмб-д уэүүлэх үйлдэл, үйлдлийн механизм, хэрэглэх заалт

9         Холинреактив тогтолцоонд нелөөлдөг бэлдмэлүүд тэдгээрийн латин нэрс, бмб-д үзүүлэх үйддэл, үйлдлийн механизм, хэрэглэх заалт

10       Ариутгалын бэлдмэлүүдийн латин нэрс, бмб-д үзүүлэх үйлдэл, үйлдлийн механизм,хэрэглэх заалт

11       Халдваргүйжүүлэлтийн бэлдмэлийн ангилал, латин нэрс, бмб-д үэүүлэх үйлдэл үйлдпийн механиэм, хэрэглэх заалт

12       Паразит эьэргүүцэх үйлдэлтэй бэлдмэлүүдийн ангилап, бмб-д үзүүлэх үйлдэл, үйлдлийн механизм, хэрэглэх заалт

13       Адренореактив тогголцоонд нелөөлдөг бэлдмэлүүд, ангилал, латин нэрс, бмб-д үзуүлэх үйлдэл, үйлдлийн механизм, хэрэглэх заалт

14.      Умай болон зүрх судасны тогтолцоонд нөлөөлдөг бэддмэлүүд, ангилал, латин

и%пг КмЛ-п             ^йпп^п ийпппьлйи. мАҮЭии^м УШ^ГПЯУ ЯЯЯПТ

15.      Шүлтэт болон газрын шүлтэт металлын давсуудын латин нэрс, бмб-д үзүүлзх үйлдэл, үйлдлийн механизм, хэрэглэх заалт

16.      Наркоз болон нойрсуулах үйлдэлтэй бэлдмэлүүдийн ангилал, латин нэрс, бмб-д үзүүлэх үйлдэл, үйлдлийн механизм. хэрэглэх заалт

17.      Өвдөлт намдаах үйлдэлтэй бэлдмэлүүдийн ангилал, латин нэрс, ү бмб-д үэүүлэх үйлдэл, уйлдпийн механизм, хэрэглэх заалт

18.      ТМТ-нд сэргээх нөлөө үзүүлдэг бэлдмэлүүд, тэдгээрийн ангилал, латин нэрс, үйлдлийн механизм, хэрэглэх заапт

2011-2012 оны хичээлийн жилд Мал эмнэлзүйн 3 дугаар ангийн оюутнуудаас авах Гистологийн хичзэлийн шалгалтын асуулт

1.        Эсийн бугэц, зохион байгуупалт, хуваагдал

2.        Эмбриологийн шинжлэх ухааны судлах зүйл, §элгийн эсуүдийн бүтэц; хөгжип

3.        Үр тогтох процесс, түүний биологийн мөн чанвр

4.        Хучуур эд, түүний ангилал, булчирхайпаг хучуур эд

5.        Холбогч эд, түүний ангилал, бтэц

6.         Булчингийн эдийн бүтэц, ялгаа

7.         Мэдрэлийн эд

8.        Төв мэдрэлийн системийн эрхтнүүдийн бичил бүтэц

9.         Зүрх, судасны с.ютемийн эрхтнүүдийн бичил бүтэц

10.      Хараа, сонорын эрхтнүүдийн бичил бүтэц

11.      Тэжээл боловсруулах эрхтнүүдийн бичил бүтцийн ерөнхий шинж

12.      Амьсглын эрхтнүүдийн бичил бүтэц

13.      Ялгах эрхтнүүдийн бичил бүтэц

14.      Үржлийн дрхтнүүдийн бичил бүтэц

Эрүүл ахуйн хичээлийн шалгалтын асуулт

1.        Мапын байрны бичил биетний бохирдол

2.        Агаар орчны эрүүл ахуй

3.        Агаарын хийн найрлага мал.амьтанд нөлө&лех нь

4.        Агаарын темперзтур мал амьтанд нөлөөлөх нь

5.        Агаарын даралт мал амьтанд нөлөөлөх нь

6.        Агаарын чийг мал амьтанд нөлөөлөх нь

7.         Салхи, АУХ мал амьтанд нөлөөлөх нь

8.        Нарны гэрэл, гэрэлтүүлэг мал амьтанд нөлөөлөх нь

9.        БУА-ын нөхцөл мал амотанд нөлөөлсх нь

10.      Хадцваргүйжүүлэлтийн тухай ойпголт

11.      Усны эрүүл ахуй

12.      Бэлчээрийн эрүүл ахуй

13.      Халдваргүйжүүлэлт хийх арга, төрөл

14.      Хүүр сэг, зэм устгах эрүүл ахуй


Вируслоги

 

1.        Вирусын тухай ойлголт

2.        Вирусын ангилал

3.        Вирус эс хоёрын харилцан үйлчлэл

4.        Тахианы үр хөврөлт өндгөнд вирус халдаах аргууд

5.        Эсийк өсгөвөрийн тухай ойг.голт

6.       • ДНХ-тэй вирусыч онцлог, түүгээр үүсдэг өвчнүүд

7.        РНХ-тэй вирусын онцлог түүгээр үүсгэгддэг өвчнүүд

Микробиологи

1.        Микробиологийн шинжлэх ухааны түух, үүсэл хөгжил

2.         Бичил биетний морфологи

3.        Бичил биетнийг ангилах зарчим

4.        Мөөгөнцөрийн тухай ойлголт

5.        Бичил биетний үржил, тэжээллэг бодисын солилцоо

6.        Бичил биетэцд нөлөөлөх фиэик, химийн хүчин зүйлс

7.        Бичил биетний генетик

8.        Бичил биетний эмгэг үүсгэх хүчин зүйл

9.        Эмгэг үүсгэгч кокк

10.      Эмгэг үүсгэгч гэдэсний группын бактери

11.      Эмгэг үүсгэгч үрэнцэртэй бактери

 

 

Амьтны анатоми-1:11

I  Анатомийн шинжлэх ухааны судлах эүйл, арга, ангилал 2.Араг ясны бүтэц, ангилал

3 Голын хэлхээ ясны ерөнхий шинж 4. Захын хэлхээ ясны ерөнхий шинж

5 Булчингийн бүтэц, ангилал

6 Хөлийн булчингийн ангилал, байрлал Т.Арьс, үсний бутэц

8 Тэжээл боловсруулах эрхтэн тогтолцоо.ангилал

9 Улаан хоолой.ходоодны бүтэц, байршил Ю Иэрийч.бүдүүн гэдэснмй б',ТЭЦ, байршил

II  Амьсгалын эрхтэн системийн ерөнхий шинж 12-Шзэс ялгах эрхтэн системийн ерөнхий шинж

13.                    Хээлтүүлэгч   малын үржлийн эрхтний бүтэц, байршил

14.               ХЭЭЛТЭГЧ          малын үржлийн эрхтний бутэц, байршил

15.               Цусны эргэлтийн онцлог

16.3үрхний бүтэц, байршил

17.           Тархи,     нугасны бүтэц

18.        Нүд,            чихний бүтэц

Онош судлалын хичээлээр Мэргэжлийн суурь шалгалтын асуулт

1  Онош, түүний ангилал. өвчний шинж тэмдэг, хам шинж

2  Үзлэг барцлэлт халуун хэмжих арга

3  Тогшилт, чагналтын арга

4  Малын гадаад терх байдал, түүний ангилал /габитус/

5  Эзний мздуүлэг, түүний ангилап, сапст бүрхүүл шинжлэх

6. Тунгалагийн зангилаа, биеийн халуун /халуурал/

7. Арьс, үсзн бүрхүүл, арьсан доорхи эслэг шинжлэх

8 Амзсгалын дээд замын шинжилгээ /Хамрын гоождос, ханиалга, амьсгаадэлт, хэв шинж.

..............  .............  — ........

9. Цэзжний хзнхэрцгийг үзлэг, барилалт, тогшилтын аргаар шинжлэх

10. Цээжний хэнхэрцгийг чагнах аргаар шинжлэх /амвсгалын үндсэн ба эавсрын шуугийн, тс-дгээрийг ялгаварлан оношлох/

11. Зүрхийг үзлэг, барилалт, тогшилт, чагналын аргаар шинжлэх 12 Зурхмил хэм алдалт, судасны шинжилгээ

12-. Шээс. үржлийн эрхтний тогтолцооны клиник шинжилгзэ К. Мэдрэлийн тополцооны клиник шинжилгээ

Хор судлал хичээлийн шалгалтын асуугт

1.      Хордлогыг оношлох ерөнхий зарчим

2.     Хордпогыг эмчлэх ерөнхий зарчим

3. Цикутотоксин агуулсан ургамалын улмаас үүсэх хордлого /мал хордох нөхцөл, оношлох, эмчлэх, урьдчипан сэргийлэх/

4. Зэзргэний төрлийн ургамалын улмаас үүсэх хордлого /мал хордох нөхцөл, оношлох, эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх/

5.            Багруурын төрлийн ургамалын улмаас үүсзх хордлого /мал хордох нөхцөл, оношлох, эмчлзх, урьдчилан сэргийлэх/

6             Хувьсамтгай хунчирын хордлого /мал хордох нохцөл, оношлох, эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх/

7.        Цагаан хунчирын хордлого /мал хордох нөхцөл, оношлох, эмчпэх, урьдчилан сэргийлэх/

8.        Хужир, шүү, давсны хордлого                        

9.        Хүнд металлын нэгдлийн улмаас үүсэх хордйого

10.      Нитрат, нитритын улмаас үүсэх хордлого


 

2011-2012 оны хичээлийн жилд мал эмнэл эүйн 3-р ангийн оюутнуудаас авах Эмгэг анатомийн хичээлийн шалгаптын асуулт

1.        Танатологи, танатогенез

2.        Уургийн сөнерел

3.        Хавдар

4.        Хөпклийн гажиг

5.        Нөхөн төлжилт        

6.        Зүрхний эмгэг гажигийн төрлүүд

7.        Уушигна сахуулайт үрэвсэл

8.        Нефрит нефрбэ

9.        Энцефзлит, миелит, неврит 10               Ясны эмгэг

11.      Эндемик бахлуур өвний эмгэг морфологи

12.       Булчин цайх евчний эмгэг морфологи

13.      Галэуу ба шүлхий өвчний эмгэг морфологи

14.        Микоз, микотоксикоз

Физиологи

1.         Бие махбод, түүний үндсэн үйл/үд. Гомеостаз.

2.         Мэдрэл.шингэний зохицуулга. Дзаврын тухай сйлголт.

3.         Цус, түүний бүрэлдүүн хэсгүүд.Тэдгээрийн бугэц ба үурэг.

4.         Гег/.оглобиндүүний хэлбэрүүд.

5.         Зүрхний мөчлөг акиллагаа.

6.         Зурхний булчингийн шинж чзнарууд

7.        Амьсгалах үйл. Түүний үе шатууд.

8.        Амны хөндийн боловсруулалт. Шүлсний үүрэг.ялгарах мохакизм

9.        Ходоодны тэжзэл боловсруулалт.

10.      Гүзээний тэжээл боловсруулапт.

12.      Нарийн гэдэсний тэжээл боловсруулалт.

13.      Бөөрөнд шээс үүсэх нь

14.      Дэлэнд сүү үүсэх нь. Сүү ялгарах үйл.

15.      Уураг, нүүрс-ус , өөх тосны солилцоо

16.      Өнчин тархи ба түүний дааврууд

17.      Бамбай булчирхайн дааврууд

18.      Нугас ба түүний үүрэг

 

Эмгэг физиологи

1.     Өвчний тухай еренхий ойлголт Түүний үө шатууд

2.     Үрэвсэл, түүний эмгэг жам.

3.     Үрэвсэл ба түүний медиаторууд

4.     Бүлэнтэл ба бөглөөтөл

5.     Артери, венийн цус ихдэл

6.     Хатанхайрал, түүкий хэлбэрүүд

7.     Халууралт. Пироген бодисын тухай.

8.     Халууралтын эмгэг жам, түүний хэлбэр

9.      Анафилакси. Түүний үе шат

10.   Хүчил- шүлтийн тэнцвэр алдагдаг.

11.   Хаван.түүнд нөлеөлөх хүчин зүйлүүд. Хавангийн хэлбэрүүд.

12.   Анеми.түүний төрлүүд.

13.   Гипокси, түүний хэлбэрүүд      

14.   Цусны эргэлтийн дутмагшил, түүний шинж тэцдэг.

 

 

. Сэтгэгдэл бичих! . Найздаа илгээх! . Уншсан: 589 удаа

Сэтгэгдлүүд

Sunday, December 25, 2016 - admind

Бичсэн: Зочин (зочин)
sain uu? ene mash heregtei blog baina. ter Gossiin asuultnii daguu hariulsan medeelliig opuulbal mash ih heregtei ym baina.
гоё шүү
. Шууд холбоос

Tuesday, March 25, 2014 -

Бичсэн: Зочин (зочин)
5r kvrsiin asuult bna u
. Шууд холбоос

Friday, March 22, 2013 - Гарчиг

Бичсэн: Seku
aan tegj bgaad oruulj ogie
. Шууд холбоос

Friday, March 22, 2013 - Гарчиг

Бичсэн: Зочин
SAIN UU ... em sudlaliin hicheelin talaar material bhgu bz??? * um* togsgoltoin tgj huwirna ntr gd en talaar zaawal oruulj ogooroi
. Шууд холбоос

Saturday, November 17, 2012 -

Бичсэн: Зочин
Баярлалаа гоё мэдээлэл байна
. Шууд холбоос

Saturday, November 17, 2012 -

Бичсэн: Seku
Hi Ene blogiin sonirhon uzsend bayrlalaa Haais-iin salbar surguuli MEBS-iin 4r kursiin oyutan
. Шууд холбоос

Monday, November 5, 2012 - сайн уу. энэ хэний блог вэ

Бичсэн: Зочин (зочин)
сайн уу. энэ хэний блог вэ
. Шууд холбоос

Бүртгэлтэй нэрээр бичих
 
  хариу
Зочин нэрээр бичих

:-)
Спэм хамгаалалт:
   
оруулах
 

Миний тухай

МЭДЭЭ,МЭДЭЭЛЭЛ

. ДНХ-гийн олшруулалтын механизм
. Адууны элдэв өвчнийг эмчлэх ардын арга
. Эмийн хэлбэрийн тухай
. Зөөлөн эмийн хэлбэр
. Хор судалал
. Эмгэг Физиологи
. Зүрх судасны бүтэц
. Анатомийн шинжлэх ухааны судлах зүйл, арга, ангилал
. Онош судлал
. Госсын асуултууд
. Физиологи
. Дэлхийн шилдэг 10 хакардалт
. Өөрийгөө хөгжүүлэх 24 практик арга
. Хэрхэн хурдан шивж сурах вэ?
. Хэрхэн компьютерын мэдлэгтэн болох вэ?
. Хард дискны талаар
. Нуклейн хүчлийн бүтэц. ДНХ-ийн нийлэгжил
. ДНХ /дезоксирибонуклейны хүчил/
. Компьютер дээр хурдан бичиж сурах
. Мал эмнэлэгийн эрүүл ахуйн шинжлэх ухааны судлах зүйл, ач холбогдол

Холбоосууд

. Нүүр хуудас
. Танилцуулга
. Архив
. Email Me
. RSS тандагч
. google
. asubi.mn
. download.mn
. mail.ru
. Yahoo
. Facebook
. blogmn
. Bolor-toli

ЦАГ

Тоолуур

Миний блогийн 129229 дахь зочин та тавтай морилно уу!


© 2008
Бичлэг: 10 » Нийт: 20
Өмнөх | Дараагийн
idiomatic-dormant